ابزار هدایت به بالای صفحه

SIEMENS NX TUTORIAL

 
Info Product Name : SIEMENS NX TUTORIAL FARSI
Downloadable File Size : 1.13 GB
File Type : RAR File
Time of Education : 390 min
Price : 2,500,000 Rials
TUTORIAL پروژه کامل مدلسازی قطعات و مونتاژ موتور سیکلت هارلی دیویدسون شامل  8 فیلم آموزشی جمعا به مدت حدود شش و نیم ساعت
Copyright (c) by Iran Design Engineering Academy