ابزار هدایت به بالای صفحه

PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 01
 

ترسیمات دو بعدی در محیط اسکچ

تعداد فیلم ها 8 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر اسکچ دو بعدی (60 دقیقه)--- ویرایش اسکچ ها (75 دقیقه)---اندازه گذاری (60 دقیقه)--- قیدگذاری (45 دقیقه)

نکات تکمیلی در مورد اسکچ (30 دقیقه)--- حل سه مثال (30 دقیقه)--- (30 دقیقه)--- (30 دقیقه)
  سی هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 02
 

محیط پارت ، رندرگیری ، طراحی صنعتی به کمک کامپیوتر ، فرمول نویسی

تعداد فیلم های آموزشی 10 عدد و مدت زمان آموزش 8 ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب : Extrude & Revolve بمدت 60 دقیقه--- Sweep & Blend بمدت 45 دقیقه---Sweep & Blend قسمت دوم (45 دقیقه)

المان های مرجع (صفحه کاری ، خط ، محور و ...) 45 دقیقه---مدلسازی پیشرفته و فرم آزاد (75 دقیقه)---ویرایش احجام (45 دقیقه)--- فرمول نویسی (30 دقیقه)

نکات و دستورات باقی مانده از مدلسازی سه بعدی (15 دقیقه)--- راندو و رندرگیری از مدل های سه بعدی (60 دقیقه)
  هفتاد هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 03
 

سطح سازی (قسمت اول) شامل تکنیک های مقدماتی و پیشرفته طراحی سطوح به همراه ویرایش قدرتمند آن ها

تعداد فیلم ها 9 عدد و مدت زمان آموزش 9 ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب : Extrude & Revolve بمدت 45 دقیقه---Sweep & Blend قسمت اول (45 دقیقه)---قسمت دوم (45 دقیقه)---ویرایش سطوح (30 دقیقه)

ویرایش حرفه ای سطوح (120 دقیقه)---مثال (45 دقیقه)---سطح سازی پیشرفته به همراه تکنیک های فرم آزاد (105 دقیقه)

آشنایی با دستورات موجود در ماژول Style تکنیک های بی نظیر و قدرتمند سطح سازی شامل دو فیلم به ترتیب (60 دقیقه) و (75 دقیقه)
  صد و بیست و پنج هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 04
 

سطح سازی (قسمت دوم) پردازش ابرنقاط و آنالیز سطوح

تعداد فیلم ها 6 عدد و مدت زمان آموزش هفت ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب:  دستورات آنالیز سطوح (75 دقیقه)--- Facet Feature فراخوانی فایل های مش و بهینه سازی و هموار کردن سطوح آن (75 دقیقه)

آشنایی با ماژول توانمند Restyle در مبحث مهندسی معکوس و سطح سازی از روی مش ها .شامل دو فیلم آموزشی به ترتیب (120 دقیقه) و (60 دقیقه)

حل یک مثال کامل از روند مدلسازی معکوس (75 دقیقه)--- Trace Sketch مدلسازی معکوس از روی تصاویر بلوپرینت (45 دقیقه)
  سیصد هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 05
 
مونتاژ و تهیه نقشه و ورقکاری

تعداد فیلم ها 5 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : ورقکاری (120 دقیقه)--- مونتاژ به روش پایین به بالا (60 دقیقه)--- روش بالا به پایین (60 دقیقه)---مثال مونتاژ (60 دقیقه)--- تهیه نقشه (60 دقیقه)
  هفتاد هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 06
 

آنالیز ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی) و آنالیز تولرانس در مجموعه های مونتاژی

تعداد فیلم ها 9 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر محیط ارگونومی (60 دقیقه)--- طراحی بر مبنای انسان (60 دقیقه)--- RULA Analysis بمدت 45 دقیقه

SNOOK Analysis بمدت 30 دقیقه---NIOSH 91 Analysis بمدت 30 دقیقه---Carrying Analysis بمدت 45 دقیقه--- PUSH-PULL Analysis بمدت 30 دقیقه

آنالیز تولرانس در مجموعه مونتاژی Circuit Card بمدت 30 دقیقه--- آنالیز تولرانس در یک موتور الکتریکی (30 دقیقه)
  هفتاد هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 07
 

تحلیل المان محدود FEM Analysis

تعداد فیلم ها 12 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر ماژول Mechanica و تحلیل المان محدود (60 دقیقه)--- تحلیل استاتیکی بر روی یک ایمپلر (پره توربین) 30 دقیقه

بارهای یاتاقانی (15 دقیقه) --- مثال (30 دقیقه)---آنالیز پوسته ها سطوح و جدارنازک ها (30 دقیقه)---آنالیز مودال (15 دقیقه)---کمانش (15 دقیقه)--- آنالیز خستگی (45 دقیقه)

آنالیز دینامیکی در اثر نیروهای متناوب (30 دقیقه)---آنالیز مجموعه های مونتاژی قسمت اول (45 دقیقه)--- قسمت دوم (30 دقیقه)--- آنالیز تیرها (15 دقیقه)
  صدو هفتاد و پنج هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 08
 

تحلیل دینامیکی و سینماتیکی مکانیزم ها

تعداد فیلم های آموزشی 6 عدد و مدت زمان آموزش 6 ساعت

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه (60 دقیقه)--- مکانیزم لغزنده لنگ (60 دقیقه) --- مکانیزم صفحه تراش (75 دقیقه)---

مکانیزم حرکت سیلندر و پیستون و میل لنگ (60 دقیقه)--- مثال از شبیه سازی چرخدنده ، بادامک طبلک و غیره (60 دقیقه)--- ساخت انیمیشن (30 دقیقه)
  صد و هفتاد و پنج هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 09
 

مبحث ماشینکاری Programming و استخراج جی کد

تعداد فیلم ها 7 عدد و مدت زمان آموزش 5 ساعت و نیم

فیلم های آموزشی به ترتیب : مقدمه ای بر ماشینکاری و فرز خشن تراشی و پرداخت کاری (60 دقیقه)---استراتژی Pocketing بمدت 45 دقیقه---حل مثال (75 دقیقه)

فرز 5 محوره (60 دقیقه)--- سوراخکاری دقیق (30 دقیقه)--- ماشینکاری دیواره ها (30 دقیقه)--- تراش سی ان سی (30 دقیقه)
  پنجاه هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER DVD 10
 

طراحی قالب ، طراحی جوش و Annotation

تعداد فیلم ها 3 عدد و مدت زمان آموزش 4 ساعت

طراحی قالب (120 دقیقه)---شبیه سازی جوش (60 دقیقه)--- Annotation بمدت 60 دقیقه
  چهل هزار تومان
 
PTC Creo/ PRO ENGINEER COMPLETE PACKAGE
 
75 فیلم آموزشی بیش از 59 ساعت آموزش در قالب 10 حلقه دی وی دی
  پانصد هزار تومان
Copyright (C) by Iran Design Engineering Academy