آموزش نرم افزار ANSYS
مدرس : فاطمه صادقیه

MODELING
مدلسازی شامل 12 فیلم و مباحثی از قبیل :  مقدمه ، مدلسازی اجسام استوانه ای ، رینگ ، خرپا ، مش بندی و مدلسازی پیشرفته و غیره...

SOLVING the PROBLEMS
حل مسئله شامل 18 فیلم آموزشی و مباحثی از قبیل : مقدمه ، حل سه مثال از تیرها Beam ،  حل چهار مثال از اجسام پوسته ای و جدار نازک ها
حل دو مثال از خرپا ، انتقال حرارت ، حل سه مثال از آنالیز حرارتی ، حل سه مثال از مباحث
MODAL شامل تیر ، فنر و رینگ و آنالیز کمانش BUCKLING
قیمت سی هزار تومان


خرید پستی این محصول
nbsp;